Algemene voorwaarden

Wil je graag een keertje mee met een ballonvaart in Groningen, Friesland of Drenthe? Op de homepagina vind je een overzicht van de reeds geplande ballonvaarten.

Algemene Voorwaarden:

Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  verkoopt aan klanten ballontickets en/of ballonvaarten. Een ballonticket geeft recht op het maken van een ballonvaart bij Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning . 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing.

De koop van een ballonticket

Klanten kunnen via internet, per brief, email of telefonisch bij  Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning. Een ballonticket kopen.

Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning, bevestigt de koop door toezending aan de klant op het door hem opgegeven (email)adres van:

een *factuur,

een * ballonticket met een ticketnummer, evt

een *bevestiging reservering,

informatie en voorwaarden

Bij de bestelling kan meestal direct een datum voor een ballonvaart worden gereserveerd. In dat geval is annuleren van de koop niet meer mogelijk.

Als nog geen datum voor een ballonvaart is gereserveerd  kan de klant de koop binnen 7 werkdagen na factuurdatum kosteloos annuleren door het ballonticket terug te zenden aan Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  (waarbij het uit oogpunt van bewijs aanbeveling verdient dit aangetekend te doen) en daarin in ieder geval het ticketnummer te noemen.

Na 7 werkdagen van de aankoop, word er geen contant meer terug gestort. Er word dan een waardebon toegezonden van hetzelfde bedrag.

Reserveren van een ballonvaart

Met een ballonticket van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  kan de klant een ballonvaart reserveren. 

Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  bevestigt de reservering in de factuur, de reservering wordt een definitieve boeking als de factuur voldaan is.

Een gereserveerde datum/vlucht kan niet kosteloos worden verzet.

Tot 72 uur voor de gereserveerde datum kan de gereserveerde datum/vlucht worden verzet tegen een vergoeding door de klant te betalen van € 25,- per passagier. De klant ontvangt hiervoor een factuur. Nadat deze is voldaan kan met het ballonticket binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe reservering worden gemaakt.

Binnen de termijn van 72 uur voor de gereserveerde datum/vlucht is verzetten niet meer mogelijk. Met het ballonticket kan dan geen ballonvaart meer worden gemaakt.

Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning kan de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvaarder. In dat geval vindt er geen schadevergoeding of terugbetaling van de prijs plaats. De klant ontvangt het ballonticket terug waarmee hij binnen 1 jaar na de laatst geplande datum een nieuwe datum kan reserveren voor een ballonvaart.

Het ballonticket vervalt 2 jaar na uitgifte. De uitgiftedatum is op het ballonticket en/of op de factuur vermeld. Na verloop van 2 jaar kan met het ballonticket geen reservering worden gedaan en een ballonvaart worden gemaakt. Een verlopen ballonticket geeft geen recht op enigerlei vergoeding.

Tenzij anders is overeengekomen wordt de ballonvaart gemaakt vanaf één van de vaste opstapplaatsen van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning. Op verzoek kan een andere opstapplaats worden gebruikt, maar de daaraan verbonden meerkosten (o.a. leges voor opstijgvergunning) worden volledig aan de klant doorberekend.

Wanneer personen door de ballonvoerder worden beoordeeld als fysiek of emotioneel te zwak (wel of niet veroorzaakt door geestverruimende middelen), of indien een passagier aangeeft zwanger te zijn kan deze geweigerd worden, waarbij restitutie wordt beoordeeld als zijnde een annulering door de cliënt. 

In de luchtvaart wordt gerekend met een standaard gewicht van 70 kg voor een vrouw en 90 kg voor een man. Wanneer het gewicht van de cliënt hier significant van afwijkt, dient de cliënt dit onverwijld bij de reservering van de ballonvaart aan te geven. Er wordt dan in overleg een veiligheid berekening gedaan en waar nodig een andere prijsopgave gedaan. Bij het in gebreke blijven van het gestelde hierboven kan het voorkomen, dat groepen met significant overgewicht niet als geheel door de ballon gedragen kunnen worden. Met het gevolg dat niet alle personen mee kunnen varen.

Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  zal de ballonvaart zorgvuldig, professioneel en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving uitvoeren.

Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan het voorkomen dat de ballonvaart anders loopt dan verwacht. Een opgave van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning over de lengte en aard van de ballonvaart is altijd gebaseerd op een schatting en op ideale omstandigheden, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.

Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning kan op het allerlaatste moment de ballonvaart niet door laten gaan als de (weers)omstandigheden een gegarandeerde veilige ballonvaart niet toelaten. Dit is uitsluitend ter beoordeling van de ballonvoerder. 

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen voor ballonvaarten hebben een geldigheid van maximaal twee jaar, en komen tenzij anders overeengekomen, na die periode te vervallen. En hebben daarna geen geldigheid meer. Binnen twee  jaar moet er een eerste afspraak gemaakt zijn. Als blijkt dat door het weer de afspraak niet door kan gaan, wordt er ook na de geldigheid datum een nieuwe datum gepland. De cadeaubon blijft dan geldig een jaar na de laatste afspraak. De passagier is hier zelf verantwoordelijk voor.

Het ballonvaart seizoen loopt tot eind september, de ticket is in het tweede jaar geldig tot september.

De opstijg locatie

De opstijg locatie kan gewijzigd worden om verschillende redenen. (wind, richting enz.) We proberen ten alle tijden een passende ballonvaart te bieden mocht de afgesproken locatie niet lukken.

Het recht om met het ballonticket een ballonvaart te maken vervalt in de volgende gevallen:

Als de klant niet of niet tijdig verschijnt op de, in de factuur vermeld of afgesproken telefonisch of per mail vermelde locatie en tijd.

Als de klant voor de start van de ballonvaart geen geldig ballonticket en reserveringsformulier kan overhandigen.

Als volgens de administratie van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  geen betaling van het ballonticket is ontvangen en de klant op dat moment geen overtuigend bewijs van betaling kan overhandigen.

Als de klant met een arm of been in het gips verschijnt.

Als de klant zwanger is op het moment van de ballonvaart.

Tussen 15:00 en 17:00 worden de passagiers gebeld op de dag van de ballonvaart, dan horen de passagiers of de ballonvaart doorgaat en hoe laat en waar we verzamelen. Is een passagier niet bereikbaar tussen 15:00 en 17:00. En heeft de passagier zelf niet voor 17:15 gebeld, vervalt de afspraak en het recht op een ballonvaart.

Door wind of richting kan de opstijg locatie gewijzigd worden.

In al deze gevallen wordt de ballonvaart geacht te zijn gemaakt.

De deelnemers aan de ballonvaart dienen zich te houden aan de door de piloot en andere medewerkers van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  gegeven instructies. Dit geldt voor, tijdens en na de ballonvaart.

Door deelname aan de ballonvaart aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico voor lichte verwondingen (door schaven, stoten e.d.), voor roet- en schroeischade aan kleding (door de brander), voor het verlies en besmeurd raken van persoonlijke uitrusting, kledingstukken, camera’s e.d.

De aansprakelijkheid van de vervoerder voor letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een bedrag overeenkomend met de tegenwaarde van SDR 100.000,- per passagier.

De aansprakelijkheid van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het eigen risico op de polis. Op verzoek wordt een kopie van de polis toegezonden.

De bepalingen  gelden niet indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning  of anderszins in strijd zijn met regels van dwingend recht.

Betaling

Betaling van de factuur voor een ballonticket is ook verschuldigd als (nog) geen ballonvaart is gemaakt. De klant koopt een ballonticket en niet een ballonvaart.

Betaling van facturen van  Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval 1 werkdag voor de ballonvaart.

Als tijdige betaling uitblijft, is de klant vanaf de vervaldatum van de factuur een rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand. Bij de eerste aanmaning wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht. Als  Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning de incasso van de vordering uit handen heeft gegeven is de klant alle gemaakte incassokosten verschuldigd met een minimum van € 125,-.

Betalingen strekken altijd eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente.

Vervoer

Dijkstra ballonvaarten / Skyline ballooning doet een verzoek op de passagiers om zelf voor vervoer terug te zorgen, na de ballonvaart. De eventuele kosten die daar bij gemaakt worden is voor de passagier zelf.

Klachten en geschillen

Klanten die ontevreden zijn over de uitvoering van de overeenkomst kunnen bij de directie van Dijkstra Ballonvaarten / Skyline ballooning schriftelijk een klacht indienen. De directie zal, na de klant daarover zo nodig te hebben gehoord, deze klacht zorgvuldig en schriftelijk beantwoorden.

Indien in de visie van de klant de klacht niet bevredigend is opgelost, kan de klant binnen 14 dagen na de dagtekening van het antwoord van de directie, een klacht indienen bij het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afd. ballonvaren.

Het indienen van een klacht geeft de klant geen recht op opschorting van (betaling)verplichtingen.

Klachten dienen, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk te worden ingediend, doch in ieder geval binnen 1 maand na het voorval waarover wordt geklaagd.

Elke rechtsvordering van de klant uit hoofde van deze overeenkomst vervalt na verloop van een periode van één jaar na de ballonvaart of, indien geen ballonvaart is gemaakt, één jaar na de factuurdatum. Voor die datum dient de klant de vordering aanhangig te hebben gemaakt bij de bevoegde rechter, ook als er nog een klacht in behandeling is.

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse recht is uitsluitend bevoegd geschillen te beslechten.